Tel: +31 (0)10 22 62 015

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Ieders recht op privacy dient te worden gewaarborgd. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG.

De AVG geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Met persoonsgegevens wordt iemands naam, adres, geboortedatum en woonplaats bedoeld. De AVG bevat richtlijnen (o.a kwaliteitseisen en grondslagen) waaraan de gegevensverzameling door de betreffende organisatie dient te voldoen.

Voldoet SafetyChecker aan de AVG?

Ja, SafetyChecker voldoet aan de AVG. De verwerkingsgrondslag van het gebruik van SafetyChecker is te vinden in artikel 6 en 10 van de AVG. De werking van SafetyChecker is getoetst aan de AVG door een gerenommeerde advocaat gespecialiseerd in ICT/Privacy advocatenbureau en tevens lid van IAPP (International Association of Privacy Professionals).  Op basis van het rapport is tevens een DPIA (zie hieronder)  uitgevoerd. Voorts is een externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Data protection impact assessment (DPIA)

DPIA is een onderdeel van de AVG om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om vervolgens aan de hand daarvan maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan verwerkingsovereenkomsten of dagelijkse veiligheidsscans.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

SafetyChecker heeft op grond van artikel 37 van de AVG een externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.


SafetyChecker is AVG compliance!

Verwerkingsgrondslag van het gebruik van SafetyChecker is te vinden in artikel 6 en 10 van de AVG.

Meldingsplicht betrokkene?

Juridisch kader

De gebruiker van SafetyChecker wordt gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijk en dient vanuit dat kader zelf een beoordeling te maken ter zake de rechtmatigheid van de verwerkingen.  

Het bovenstaande dient mede te worden gezien in het licht van verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). De gebruiker moet daarbij wel rekening houden met:
(i) dat het gerechtvaardigd belang voldoende verwoord en ook echt aanwezig is;
(ii) de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang waarbij getoetst moet worden aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; en
(iii) een belangenafweging is gemaakt.

Op grond van artikel 23 AVG en artikel 41 UAVG kan de reikwijdte van de artikelen 12 tot en met 21 en artikel 34 AVG worden beperkt indien persoonsgegevens worden verwerkt teneinde (o.a.) de nationale en openbare veiligheid te waarborgen alsmede ook de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Hierdoor mag een verwerkingsverantwoordelijke ook een verzoek om inzage van de betrokkene (artikel 15 AVG) weigeren, mits de weigering wordt voorzien van de argumentatie en de verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Alvorens artikel 41 UAVG werd vastgesteld, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens blijkens de parlementaire geschiedenis haar advies gegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft artikel 41 UAVG als handhaafbaar en uitvoerbaar aangemerkt. Door voornoemde beperking is de verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht om de betrokkene vooraf te informeren indien melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang (artikel 41 UAVG).

Om al dan niet voorafgaand aan de verwerking mededeling te doen aan de betrokkene is uiteindelijk een keuze van de verwerkingsverantwoordelijke zelf. De gebruiker zal hoe dan ook in haar privacybeleid moeten documenteren waarom zij op deze grondslag (gerechtvaardigd belang) meent geen melding te hoeven doen aan de betrokkenen.

© SafetyChecker – Kiotoweg 154  | 3047 BG Rotterdam | The Netherlands 
Terms of Service | Privacy Policy | Cookie PolicyFAQ | Disclaimer
© SafetyChecker All rights reserved