Tel: +31 (0)10 22 62 015

TERMS OF SERVICE

1. Algemeen

1.1. De Overeenkomst omvat de afspraken omtrent de service en het gebruik daarvan zoals vastgelegd in de orderbevestiging alsmede deze algemene voorwaarden.

1.3 U en SC zijn hierna afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”. Verder hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die daaraan hieronder in artikel 2, lid 1 is toegekend, tenzij anders aangegeven.

1.4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke Overeenkomst tussen U en SC, tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

1.5. Indien U gebruik maakt van de Service gaat U akkoord met onze algemene voorwaarden die te vinden zijn op onder meer ons portaal, waarbij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U of uw bedrijf uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

2. Begrippen

2.1. In de Overeenkomst zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:

“Overeenkomst”: de afspraken omtrent de service en het gebruik daarvan zoals vastgelegd in de orderbevestiging alsmede deze algemene voorwaarden.

 “Informatie”: alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die aan u ter beschikking worden gesteld via het portaal of andere netwerken die op de website zijn aangesloten en alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die op andere wijze aan u ter beschikking worden gesteld door SC en/of partners.

 “Service”: de service die is beschreven op de orderbevestiging en verder alle diensten die door SC aan u worden verleend op grond van of in verband met deze Overeenkomst.

 “AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

“U”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, ingeschreven in een nationaal en/of internationaal Handelsregister, diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens
rechtsopvolger(s), die een overeenkomst is aangegaan met SC.

3. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen, geldt een duur van een (1) jaar.

3.2. De duur van de Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan een (1) jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de betreffende contractperiode.

3.3 Elke beëindiging dan wel opzegging door U dient schriftelijk te geschieden met inbegrip van een (elektronische) handtekening waarmee de authenticiteit en de integriteit van de opzegging voldoende is gewaarborgd. SC heeft het recht de opzegging te weigeren, indien SC de opzegging niet voldoende betrouwbaar dan wel volledig acht.

3.4. SC mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegging beëindigen of u tijdelijk de toegang tot de Service ontzeggen, zonder restitutie van de voor de Service betaalde vergoeding, indien:

(i) U uw verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt;

(ii) SC op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de verdenking dat u een bepaling van de Overeenkomst schendt;

(iii) SC op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de angst dat u uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zult nakomen.

3.5 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is SC gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Partij op te heffen.

3.6. U gaat ermee akkoord dat SC het recht heeft tijdens deze periode contact met u op te nemen aangaande nieuwe ontwikkelingen en producten.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. SC zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren, overeenkomstig normaal handelsgebruik.

4.2. SC is gerechtigd u te verzoeken om vooruitbetaling en is uitsluitend verplicht de Overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren na ontvangst van deze vooruitbetaling van u.

4.3. Van tijd tot tijd kan SC wijzigingen aanbrengen in de gegevens of Service waarop u recht hebt. SC zal alle redelijke stappen ondernemen om u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

5. Offertes, kosten en betaling

5.1. Door SC verstrekte offertes zijn niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn uitsluitend bindend voor SC, indien u deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk hebt aanvaard.

5.2. In aanmerking nemend dat SC u de Service, materialen en informatie verschaft, zult u het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag betalen op de daarin aangegeven momenten en data. Tenzij anders aangegeven op de orderbevestiging en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

5.3. Indien u het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag en/of eventuele andere verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst niet volledig betaalt op de daarin aangegeven momenten en data, bent u van rechtswege in gebreke gebleven en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Over dergelijke openstaande bedragen is dan rente verschuldigd tegen een jaarlijks tarief van 2% boven de wettelijke rente. De rente zal op dagbasis worden berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum waarop de volledige betaling daadwerkelijk ontvangen is, inclusief de opgebouwde rente.

5.4. Indien u in gebreke blijft bij het tijdig nakomen van uw verplichtingen, zullen alle redelijke kosten in verband met een buitengerechtelijke schikking op u worden verhaald. U bent dan in ieder geval 15% incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag met een minimum van € 450,00.

5.5. De administratie van SC zal, met uitzondering van overduidelijke fouten, bepalend zijn voor de hoogte van de hoofdsommen en andere bedragen die u van tijd tot tijd verschuldigd bent aan SC.

5.6. U gaat ermee akkoord dat SC de standaardprijs en/of de op uw orderbevestiging vermelde prijs voor de Service van tijd tot tijd mag herzien. Eventuele prijsstijgingen worden pas van kracht bij de verlenging of bij aanvang van een nieuwe overeenkomst. SC stelt u een maand van tevoren op de hoogte van eventuele verhogingen van de standaardprijs en ten minste twee maanden voor verlenging van elke overeenkomsttermijn van twaalf maanden.

5.7. Alle in deze Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere vergelijkbare omzetbelastingen. Dergelijke belastingen zijn verschuldigd op hetzelfde moment als de bedragen waarop ze betrekking hebben.

5.8. Indien u failliet verklaard wordt of surséance van betaling krijgt of er een beschikking wordt aangenomen tot ontbinding of liquidatie van uw bedrijf of indien u in gebreke blijft met betrekking tot een van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, dan wordt de hoofdsom van het bedrag dat u aan SC verschuldigd bent volgens deze Overeenkomst en eventueel daarover opgebouwde rente, onmiddellijk opeisbaar zonder enigerlei uiteenzetting, eis, bezwaar of kennisgeving.

6. Eigendomsrechten van SC

6.1. De toegang tot de Service verschaft u geen intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen kennis in de breedste zin van het woord, auteursrechten, handelsmerkrechten, ontwerprechten, octrooirechten, gegevensbestandrechten en naburige rechten, die naar zowel Nederlands als buitenlands recht, berusten bij SC of derden.

6.2. Op de aan u ter beschikking gestelde Service berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U zult geen enkel deel van de Service kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van SC. SC kan maatregelen nemen om zijn Service te kunnen herkennen, waaronder (zonder beperking) versleuteling van gegevens, de toevoeging van spookgegevens of andere technische of andere methoden die SC noodzakelijk acht.

6.3. Alle door SC verstrekte documenten, bijv. rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, software portaal enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door u en mogen door u niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van SC.

7. Uw verplichtingen en gedrag

7.1. U zult de Service uitsluitend binnen Nederland gebruiken voor uw eigen bedrijfsdoeleinden en u zult alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service naleven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de AVG naleven, waaronder mede begrepen het vragen om toestemming alvorens een persoon na te trekken (indien van toepassing).

7.2. De overeenkomst is bedoeld voor één gebruiker. Het gebruik van de service onder de voorwaarden van deze overeenkomst is gelimiteerd tot één gebruiker. Voor het gebruik van onze service door meer dan 1 gebruiker, door middel van gelijktijdig gebruik of andere manier, zult u extra licenties moeten bijkopen.

7.3. De Service die aan u ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verleend voor uw eigen gebruik en u zult uw toegang tot of gebruik van de Service (of enig deel of onderdeel daarvan) of een deel van of al uw rechten of verplichtingen volgens deze Overeenkomst niet overdragen, toekennen, verkopen, onderverhuren, of sublicentie verstrekken of op enigerlei andere wijze overdragen of toekennen aan een andere personen, noch dit trachten te doen, tenzij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SC is verkregen.

7.4. U zult niet:

(i) de Informatie op frauduleuze wijze gebruiken in verband met of met het oog op criminele activiteiten of andere onwettige doeleinden; op enigerlei wijze onbevoegde toegang tot de Informatie trachten te verwerven;

(ii) een deel van de Informatie aanpassen;

(iii) Informatie die in verband met de Service wordt verstrekt vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen aan of voor derden of de Informatie opnemen in een product of dienst die ter beschikking wordt gesteld aan derden.

8. Wachtwoord en beveiliging

8.1. U zult zorgdragen voor geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en u draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U bent dan verplicht SC onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en bent tevens gehouden uw account na afloop van elke sessie af te sluiten.

9.Verplichtingen, garanties en beperking van de aansprakelijkheid

9.1. U begrijpt en aanvaardt dat voor de Service gebruik wordt gemaakt van gegevens die publiekelijk voorhanden zijn en dat SC niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. SC is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van voornoemde gegevens.

9.2. SC wijst elke aansprakelijkheid van de hand, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen elke aansprakelijkheid op grond van toerekenbare tekortkoming (waaronder mede begrepen nalatigheid) of anderszins, in verband met de Service en/of dienstverlening van partners, voor enigerlei indirecte, incidentele, derden-, bijzondere of gevolgschade en verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de Service.

9.3. De volledige aansprakelijkheid van SC met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of de inhoud daarvan in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de procedure in gang wordt gezet) zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat u aan SC verschuldigd bent met betrekking tot die periode van 12 maanden.

9.4. Eventuele vorderingen moeten door u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na constatering schriftelijk te worden ingediend; bij overschrijding van deze termijn vervallen uw rechten.

9.5. Onverminderd enigerlei andere bepaling in deze Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van SC niet beperkt of uitgesloten voor schade ten gevolge van ernstig wanbeleid of kwade opzet van SC.

10.Vrijwaring

10.1. U zult SC en zijn directeuren en medewerkers vrijwaren en beschermen tegen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, schade, vorderingen of eisen, waaronder mede begrepen redelijke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht tegen SC of zijn directeuren of medewerkers in verband met uw gebruik van de Service in strijd met deze Overeenkomst of enigerlei nalatigheid.

11. Overmacht

11.1. SC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze Overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van SC, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van het software portaal, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de AVG en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

11.2. SC kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat SC zijn verplichtingen had moeten zijn nagekomen.

12. Gevolgen van beëindiging

12.1. Na de beëindiging moet U redelijke maatregelen nemen om alle in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen en alle delen van de website die naar een harde schijf of ander permanent opslagmiddel gekopieerd zijn, te verwijderen en is het U niet meer toegestaan dergelijke in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen nog langer te gebruiken.

12.2. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de artikelen: 5, 6, 9, 10, 11, 12, en 15 van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

13. Geheimhouding

13.1. De Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen in het kader van de Overeenkomst, niet openbaar maken en geheim houden. Alle informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

13.2. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met schending van artikel 13 lid 1 van deze algemene voorwaarden, indien ze op grond van de wet of door een bevoegde rechtbank verplicht zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken en er geen wettelijke grond is waarop ze dat kunnen weigeren.

14. Overige bepalingen

14.1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan komt deze bepaling te vervallen, wat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet laat.

14.2. Indien SC verzuimt een recht op grond van of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dat niet worden opgevat als afstanddoening van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en SC met betrekking tot de Service.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht.

15.2. Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

© SafetyChecker – Kiotoweg 154  | 3047 BG Rotterdam | The Netherlands 
Terms of Service | Privacy Policy | Cookie PolicyFAQ | Disclaimer
© SafetyChecker All rights reserved